Τα αντικείμενα κατάρτισης που δύναται ο κάθε ωφελούμενος να επιλέξει είναι:

1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  (E-COMMERCE)

Η Ειδικότητα αφορά τους εργαζομένους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου,  αφορά δε σε βασικές εργασίες αξιοποίησης των χαρακτηριστικών του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ειδικότερα, ένας τέτοιος εργαζόμενος συνήθως εργάζεται ή επιθυμεί να εργαστεί σε:

  1. Ηλεκτρονικά καταστήματα
  2. Διαφημιστικές εταιρείες
  3. Τμήμα Πωλήσεων Εμπορικών Εταιρειών

2.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η Ειδικότητα αφορά σε έναν επαγγελματία με αρμοδιότητες και ευθύνες υλοποίησης υπηρεσιών-λειτουργιών της Διοίκησης ενός οργανισμού. Ως λειτουργίες της Διοίκησης νοούνται οι πάγιες λειτουργίες του οργανισμού συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής επικοινωνίας, της εξωτερικής επικοινωνίας, των δημοσίων σχέσεων, της προβολής του οργανισμού και της υποστήριξης λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης, της διαχείρισης πόρων όπως υποδομών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμών, τεχνολογίας, τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας για την εκτέλεση των ως άνω δραστηριοτήτων, την αρχειοθέτηση εγγράφων ή/και ηλεκτρονικών αρχείων. Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι – εργαζόμενοι γνώσεις και δεξιότητες  αναφορικά με τις υπηρεσίες / λειτουργίες σε θέματα της οργάνωσης και διοίκησης ενός οργανισμού. Το πρόγραμμα είναι δομημένο ώστε να δίνει έμφαση στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που θα οδηγήσουν στην πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των συμμετεχόντων.

3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στον ορεινό και εναλλακτικό τουρισμό, υποστηρίζει τη διοίκηση στην επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης. Υποστηρίζει την εφαρμογή επιστημονικών και διοικητικών μεθόδων και πρακτικών στην παραγωγή, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων. Υποστηρίζει τον οικονομικό προγραμματισμό και την οικονομική δραστηριότητα της τουριστικής επιχείρησης. Υποστηρίζει τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων της τουριστικής επιχείρησης. Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών Η/Υ στον τουρισμό, γενικά και ειδικά στον ορεινό τουρισμό.

4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Η ειδικότητα αφορά σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που αποτελεί τον ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, παρέχοντας αδιάλειπτα υπηρεσίες υποστήριξης για την οργάνωση, τον σχεδιασμό/συντονισμό και την μεταφορά, την αποθήκευση και την διαχείριση όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων αγαθών αυτής. Ένα τέτοιο στέλεχος υποβοηθείται συνήθως από συνεργάτες/υπαλλήλους στην διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων του. O σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι άνεργοι γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με την οργάνωση, τον σχεδιασμό, την μεταφορά και την διαχείριση όλων των ροών αγαθών μιας επιχείρησης.  

ΟΡΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης υλοποιείται σε επιχειρήσεις γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου και υλοποιείται εξ ολοκλήρου σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή σε φορείς του δημοσίου τομέα, σε θέσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Αφορά στην τοποθέτηση του ωφελούμενου σε θέση πρακτικής άσκησης που παρέχει η συνεργαζόμενη επιχείρηση/φορέας την οποία έχει επιλέξει ο Σύμβουλος του αναδόχου και ο ωφελούμενος έχει συμφωνήσει και συμβληθεί από κοινού με τον πάροχο κατάρτισης. Η πρακτική άσκηση θα εποπτεύεται από τον Επόπτη Πρακτικής, που θα ορίζει ο Ανάδοχος. Επισημαίνεται ότι το Μητρώο των Επιχειρήσεων αναλαμβάνει να το καταρτίσει η Αναθέτουσα Αρχή μετά από Ανοικτή Πρόσκληση.

Δεν επιτρέπεται οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης να είναι πάροχοι κατάρτισης. Οι επιχειρήσεις  θα καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα  https://katartisi-efp.nafplio.gr για την ομαδοποίησή τους και την επιμέρους ομαδοποίηση των προσφερομένων θέσεων πρακτικής άσκησης. Στις εν λόγω πληροφορίες θα έχουν πρόσβαση οι Σύμβουλοι του αναδόχου και θα ενημερώνουν τους ωφελούμενους κατά τη διάρκεια της δεύτερης Συνεδρίας. Κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται ο δανεισμός ωφελουμένων, δηλαδή ο ωφελούμενος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση στη συμβαλλόμενη επιχείρηση.

Footer Image