Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:

 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 • Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο :
  • Α.Φ.Μ. ,
  • Α.Μ.Κ.Α
  • Αριθμός Μητρώου  Ασφαλισμένου του υποψήφιου (εφόσον υπάρχει).
 • Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
 • Βεβαίωση Ανεργίας (τη οποία θα εκδώσει από το portal του ΟΑΕΔ με χρήση των προσωπικών του κωδικών)
 • Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου
 • Αποδεικτικό δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (σε περίπτωση που υφίσταται)
 • Ατομικό Σχέδιο Δράσης προκειμένου να επιβεβαιώνεται ότι είναι συμμετέχοντες για πρώτη φορά σε προγράμματα κατάρτισης την τελευταία τριετία (2020-2022)
 • Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr (η οποία θα απευθύνεται στo Δήμο Ναυπλιέων) ότι

1. δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές

2. ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Footer Image