Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων Υποψήφιων A Πρόσκλησης για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5131433

 

O Δήμος Ναυπλίου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ωφελουμένων στην 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 5131433, ολοκλήρωσε τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, για όσους υποψηφίους υπέβαλαν οριστικά την αίτησή τους έως τις 26/6/2023 και ώρα 23.59.59 και προβαίνει στη Συγκρότηση Οριστικού Πίνακα Υποψήφιων Ωφελουμένων κατά φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (άρθρο 6, Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων).

Footer Image