ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΜΕΧΡΙ 15/06/2023 και ώρα 23:59

 

Πράξη «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5131433

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020

  Ιούνιος 2023

Αναφορικά με την 1η Πρόσκληση (18/05/2023) για την υποβολή αιτήσεων από δυνητικούς ωφελούμενους, τροποποιείται ως προς το ακόλουθο σημείο:

1. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Ωφελούμενων

Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι 15/06/2023 και ώρα 23:59.

Footer Image